วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาทต่อหน่วย) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
31 ธันวาคม 2561 10.0401 3,702,809,223.02
30 มิถุนายน 2561 10.3370 3,812,293,261.51
31 มีนาคม 2561 10.1214 3,732,780,318.46