วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาทต่อหน่วย) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
30 กันยายน 2564 10.6436 3,925,385,773.11
30 มิถุนายน 2564 10.4874 3,867,751,640.73
31 มีนาคม 2564 10.4719 3,862,037,749.01