วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาทต่อหน่วย) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
30 กันยายน 2562 10.0143 3,693,306,293.11
30 มิถุนายน 2562 10.0870 3,720,107,367.97
31 มีนาคม 2562 10.0747 3,715,578,192.72