เอกสาร
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของบริษัทประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุม ดาวน์โหลด
วิธีการลงทะเบียน ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
- Proxy A ดาวน์โหลด
- Proxy B ดาวน์โหลด
ข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด