เอกสาร
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของบริษัทประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุม ดาวน์โหลด
สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประจำปี 2563 สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
สรุปรายงานประเมินค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคา ดาวน์โหลด
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
สารสนเทศการทำธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ดาวน์โหลด
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการทำธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ดาวน์โหลด
รายงานประมาณการงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสมมติฐาน สำหรับช่วงเวลาประมาณการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต ดาวน์โหลด
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
- กรณีประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบปกติ ดาวน์โหลด
- กรณีประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
ใบแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
มาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม) ดาวน์โหลด
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด