ประวัติบริษัทและความเป็นมา

บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด (“ทรู พรอพเพอร์ตีส์”)

จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2535 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท และปัจจุบันมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจนปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,008 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 4,008 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการในด้านการบริหาร การบำรุงรักษาและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่และพื้นที่ใช้สอยอื่นๆเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหลักและบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์รวมถึงลูกค้าภายนอกอื่นๆ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทรู พรอพเพอร์ตีส์ เป็นผู้จัดหาผู้เช่าสำหรับพื้นที่บางส่วนในอาคารสำนักงาน 13 แห่ง ทั้งอาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด รวมพื้นที่เช่ากว่า 30,000 ตารางเมตร

จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อ

2 กรกฏาคม 2535

ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น

1 ล้านบาท

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น

4,008 ล้านบาท