คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตำแหน่ง
นายสตีเฟน แทน กรรมการ
นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช กรรมการ
นายไพศาล เลิศโกวิทย์ กรรมการ
นางสาวปิยะมาศ คำไทรแก้ว กรรมการ
นายโชน โสภณพนิช กรรมการ
นางวรวรรณ ธาราภูมิ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการ