คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตำแหน่ง
นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสตีเฟน แทน กรรมการ
นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช กรรมการ
นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการ
นายไพศาล เลิศโกวิทย์ กรรมการ
นางสาวปิยะมาศ คำไทรแก้ว กรรมการ
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการ
นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการ