คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร ตำแหน่ง
นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร
นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการ
นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช กรรมการ
นายไพศาล เลิศโกวิทย์ กรรมการ
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการ