คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร ตำแหน่ง
นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช กรรมการ
นายไพศาล เลิศโกวิทย์ กรรมการ
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการ