กลยุทธ์เพื่อการเติบโต

สินทรัพย์

พัฒนาการจากปัจจัยภายนอก

  • โอกาสในการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งในรูปแบบของกรรมสิทธิ์ (Freehold) และสิทธิการเช่า (Leasehold) ทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างประเทศ

พัฒนาการจากปัจจัยภายใน

  • พิจารณาการลงทุนปรับปรุงและซ่อมแซมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพดีและร่วมพัฒนาการบริหารงานกับผู้บริหารโครงการเพื่อหาโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
  • โอกาสในการหารายได้อื่นเพิ่มเติม เช่น การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณภายในและภายนอกอาคาร

โครงสร้างทางการเงิน

  • จัดทำอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อเพิ่มเพดานในการกู้ยืมเงิน
  • พิจารณาบริหารต้นทุนทางการเงินจากตราสารหนี้ประเภทอื่นๆที่เหมาะสม
  • บริหารการลงทุนในส่วนของเงินสดจากการดำเนินงานด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารกองทรัสต์