นโยบายการลงทุน

กองทรัสต์ที่จะจัดตั้งขึ้นจะมีนโยบายการลงทุนเพื่อจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน ดังนี้

  • ทรัพย์สินประเภทกรรมสิทธิ์ (Freehold) สิทธิการเช่า (Leasehold) หรือสิทธิการเช่าช่วง (Sub-lease) รวมทั้งส่วนควบของที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร
  • อาคารสำนักงาน หรือพื้นที่เพื่อให้เช่าเป็นสำนักงาน หรือให้บริการพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space) รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง สนันสนุน หรือส่งเสริมธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า เช่น อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพื่อเป็นร้านค้า/บริการ ร้านอาหาร และพื้นที่จอดรถ ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ห้องสมุด เป็นต้น
  • การลงทุนในทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินให้เกิดผลตอบแทนแก่กองทรัสต์

โดยผู้จัดการกองทรัสต์สามารถลงพิจารณารการลงทุนในทรัพย์สินของผู้จำหน่ายทรัพย์สินหลายราย โดยไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินของผู้จำหน่ายทรัพย์สินรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์