ข้อมูลทั่วไป

สรุปข้อมูล B-WORK
ชื่อกองทรัสต์/ตัวย่อในการซื้อขาย ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK)
สินทรัพย์ที่ลงทุนในครั้งแรก ลงทุนในสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารประเภทสำนักงานเป็นระยะเวลา 30 ปีนับจากวันจดทะเบียนสิทธิการเช่าใน
1) โครงการทรู ทาวเวอร์ 1 (ถนนรัชดาภิเษก) และ
2) โครงการทรู ทาวเวอร์ 2 (ถนนพัฒนาการ)
อายุกองทรัสต์ ไม่มีกำหนดอายุกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
ผู้บริหารโครงการ บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด
มูลค่าที่ตราไว้ 9.8157 บาทต่อหน่วย
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 3,620,030,160.09 บาท