เอกสาร
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของบริษัทประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แบบ QR-CODE) ดาวน์โหลด
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
ข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดาวน์โหลด
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ประสบการณ์ และการทำงานของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด
แบบแจ้งการประชุม (ตัวอย่าง) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจําปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด