ทรัสตี

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทรัสตี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บลจ.กรุงไทย”)
(Krung Thai Asset Management Public Company Limited, “KTAM”)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-686-6100
โทรสาร 02-670-0430
เว็บไซต์ www.ktam.co.th