โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด 56,000,000 15.18
2. สำนักงานประกันสังคม 41,286,700 11.19
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 28,000,000 7.59
4. CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 22,254,500 6.03
5. ธนาคาร ออมสิน 22,086,900 5.99
6. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15,406,300 4.18
7. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 11,555,900 3.13
8. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6,830,000 1.85
9. บริษัท ฮั่วกี่เปเปอร์ จำกัด 6,300,000 1.71
10. กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม 6,000,000 1.63