โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด 56,000,000 15.18
2. สำนักงานประกันสังคม 32,585,000 8.84
3. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 30,705,500 8.33
4. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 28,000,000 7.59
5. ธนาคาร ออมสิน 25,060,700 6.80
6. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,128,900 3.29
7. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 8,765,700 2.38
8. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 7,403,400 2.01
9. บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 7,323,100 1.99
10. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 6,831,500 1.85