โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด 56,000,000 15.18
2. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 28,000,000 7.59
3. ธนาคารออมสิน 22,127,200 6.00
4. CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND  21,854,500 5.93
5. สำนักงานประกันสังคม 20,297,000 5.50
6. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 16,400,000 4.45
7. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 11,455,900 3.11
8. บริษัท ฮั่วกี่เปเปอร์ จำกัด 10,000,000 2.71
9. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6,830,000 1.85
10. กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม 6,000,000 1.63