โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด 56,000,000 15.18
2. สำนักงานประกันสังคม 32,585,000 8.84
3. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 28,000,000 7.59
4. PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 25,644,500 6.95
5. ธนาคาร ออมสิน 18,896,500 5.12
6. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,128,900 3.29
7. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 7,836,700 2.12
8. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 7,403,400 2.01
9. บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 7,323,100 1.99
10. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6,830,000 1.85