คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตำแหน่ง
นางวรวรรณ ธาราภูม กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสตีเฟน แทน กรรมการ
นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช กรรมการ
นายไพศาล เลิศโกวิทย์ กรรมการ
นางสาวปิยะมาศ คำไทรแก้ว กรรมการ
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการ
นายโชน โสภณพนิช กรรมการ
นายณัฐพัชร์ เจียรวงศ์ กรรมการ