วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาทต่อหน่วย) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
31 มีนาคม 2565 10.6950 3,944,321,797.33