คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร ตำแหน่ง
นางวรวรรณ ธาราภูม ประธานกรรมการบริหาร
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายโชน โสภณพนิช กรรมการ
นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช กรรมการ
นายไพศาล เลิศโกวิทย์ กรรมการ
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการ
นายณัฐพัชร์ เจียรวงศ์ กรรมการ