ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บลจ.บัวหลวง”)
(BBL Asset Management Company Limited, “BBLAM”)
ประเภทธุรกิจ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ที่มิใช่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) และการเป็นทรัสตีภายใต้ พ.ร.บ. ทรัสต์
ใบอนุญาต บลจ.บัวหลวง ได้รับใบอนุญาตประเภท ค ให้ประกอบกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 และได้รับใบอนุญาตการเป็นทรัสตี เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2557
ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ บลจ.บัวหลวง ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-674-6488
โทรสาร 02-679-5996
เว็บไซต์ www.bblam.co.th